Leje- og Leverings-
betingelser

Leje- og leveringsbetingelser

Leje- og leveringsbetingelser for RWO Udlejning Nordhjemsvej 5 4640 Faxe

1. Generelt.
Såfremt andet ikke er udtrykkeligt aftalt skriftligt, sker enhver udlejning af RWO Udlejning (i det efterfølgende kaldet RWO) efter disse Leje- og leveringsbetingelser.
RWO Leje- og leveringsbetingelser gælder for Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og det udlejede må ikke bringes ud af Danmark i førnævnte definition.
Det lejede må ikke videre-udlejes eller overdrages til tredjepart.

2. Lejemålets varighed og beregning.
For alt materiel der udlejes, overgår ansvaret til lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres/leveres til lejer eller dennes repræsentant, og ansvaret tilbageføres til RWO når det lejede afleveres/afhentes af RWO.
Lejeperioden opgøres pr. time med start ved udlevering/levering og slut ved aflevering/afhentning.

3. Tilbud og priser.
Ethvert tilbud er afgivet under følgende forudsætninger:

– RWO er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej,
– RWO kan ikke gøres ansvarlig såfremt det lejede ikke opfylder lejers ønsker eller såfremt lejer må afbryde arbejdet på grund af tekniske fejl ved det lejede,
– Tilbud er gældende i 4 uger, medmindre andet er skriftligt aftalt,
– Det lejede transporteres, opstilles, anvendes og nedtages efter gældende love og regler herfor, og det påhviler lejer selv at sætte sig ind i pågældende love og regler,
– Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af de lejede effekter. Manglende returnering af det lejede in¬denfor 5 arbejdsdage efter lejeperiodes udløb giver udlejer ret til at kræve effekternes fulde værdi erstattet af lejer,
– Tilbudte priser er ekskl. Moms.

Faxe den 1. januar 2012

RWO Udlejning | Nordhjemsvej 5 | 4640 Faxe | T. +45 4088 0878